توصیه های بهداشتی برای مسافران و مراجعه کنندگان

دسته بندی: اخبار برچسب , تاریخ نوشته:تیر ۱۴, ۱۳۹۹

توصیه های بهداشتی برای مسافران و مراجعه کنندگان

 

ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳت‌ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ) و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ، ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

برای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐمهﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻟﺐ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ، از دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.